چهارچوب طراحی گیمیفیکشن کوین ورباخ

 چهارچوب طراحی گیمیفیکشن

این چارچوب طراحی گیمیفیکشن توسط کوین وارباخ است.

شما درمورد چهارچوپ طراحی گیمیفیکیشن  چی فکر می کنید؟

مراحل کار به ترتیب زیر هستند :

اهداف کسب و کار(بیزینس)را تعریف کنید. چراشما تولید می کند؟چطور به سود کسب و کارتان امیدوارباشید. یا به اهداف دیگری مانند انگیزه دادن به مردم(افراد) برای تغییر رفتار شان دست یابید؟همانطور که هدف خود را مشخص می کنید به پایان هدف یا اهداف طراحی تولید اهمیت دهید ونه جزییاتی که به وسیله  آن  شما به این اهداف دست خواهید یافت اساسا .سیستم تولید شما،  چه چیزی را تمایل دارید انجام دهد چه نتایج مثبت خاصی را برای سازمان شما تولید خواهد کرد؟

– هدف رفتارها را مشخص کنید چه چیزی رو شما میخواهید بازیکنان انجام دهند؟ معیارهایی که به شما اجازه می دهتد تا آنها را بسنجید( اندازه گیری کنید) چیست؟ این رفتارها باید اهداف کسب و کارتان را ارتقاء دهند. هرچند این ارتباط  ممکن است غیرمستقیم باشد. به عنوان مثال، هدف کسب و کار شما ممکن است افزایش فروش باشد، اما رفتار هدف شما هم  می تواند بازدیدکنندگانی باشدکه وقت بیشتری در وب سایت شما صرف میکنند.{به طور غیرمستقیم با هدف فروش ارتباط دارد}. همان طور که رفتارها را توصیف می کنید، حتما توضیح دهید که چگونه آنها به سیستم شما کمک می کنند تا اهداف خود را به دست آورید. معیارها باید به نوعی بازخوردی برای بازیکنان ارائه دهند، تا آنها بتوانند از زمانی (موقعیت هایی) که درگیری موفقیت آمیزی با اهداف رفتار دارند اگاه باشند.

-بازیکنان خود را توصیف کنید. افرادی که درفعالیت تولیدشده شما شرکت می کنند،چه کسانی هستند؟ رابطه آنها با شما چیست؟ برای مثال، آیا مشتریان آینده اند، کارکنان سازمان شما ایند و یا برخی دیگر از افراد جامعه اند؟ و آنها شبیه چه (رکنی از جامعه) هستند؟ شما می توانید بازیکنان خود را با استفاده از جمعیت شناسی (مانند سن و جنس)،روانشناسی (مانند ارزش ها و شخصیت هایشان)،نوعی از بازیکن بارتلس، یا براساس چهارچوب دیگری توصیف کنید. شما باید درک خود را از نوع عناصر بازی و ساختارهای دیگری که برای این جمعیت موثر است را نشان دهید(نشان دهید که نوع عناصر بازی و ساختارهای دیگر بازی را درک کرده اید). برای مثال شما ممکن است در مورد اینکه سیستم رقابتی یا تعاونی برای جامعه بازیکنان بهتراست یانه؟ بحث کنید.

کوین ورباخ

کوین ورباخ

 

حلقه های فعالیت خود را طراحی کنید. جزئیات بیشتری را بررسی کنید که چگونه بازیکنان خود را با استفاده از حلقه های تعامل و پیشرفت، انگیزه می دهید. اول، توصیف نوع بازخورد سیستم شما به  بازیکنان موجب تشویق اقدامات بیشتر آنها می شودو توضیح دهید چگونه این بازخورد برای انگیزه بازیکنان کار خواهد کرد(تاثیرخواهد گذاشت).(به یاد داشته باشید: پاداش ها فقط یک نوع بازخورد است). دوم، چگونه در هر حال بازیکنان در سیستم شما پیشرفت کنند؟ این شامل نحوه دسترسی اشتغال بازیکنان جدید به سیستم و اینکه چگونه (سیستم پیشرفت) برای بازیکنان با تجربه تر جالب خواهد ماند.

شوخی و مزاح را فراموش نکنید. به استثنای تعدادی از عناصرمطلق، اطمینان از اینکه سیستم تولید شده شما سرگرم کننده است،  همچنان باهمیت تر از  جنبه های دیگر است. به منظور بررسی کامل این جنبه فرآیند طراحی، در نظربگیرید که چگونه بازی شما بدون هیچ پاداشی بیرونی عمل می کند. آیا می توان گفت که سرگرم کننده است؟ مشخص کنید که چه جنبه ای از بازی می تواند باعث ادامه انگیزه بازیکنان برای حضور حتی بدون پاداش شود.

ابزارهای مناسب را بکار ببرید. با این حال، احتمالا چندین عنصر بازی و سایر ویژگی های سیستم تولید شده خود را مشخص کرده اید. اگر قبلا نتوانسته اید، باید دقیقا توضیح دهید که سیستم شما چه ظاهری دارد.چه تعداد از عناصربازی درگیرهستند و چه تجربه ای برای بازیکنان خواهدداشت؟ چه گزینه های خاصی در استقرار سیستم شما ایجاد می شود؟ به عنوان مثال، شما ممکن است بحث کنید که آیا سیستم تولید شده در درجه اول بر روی رایانه های شخصی، دستگاه های تلفن همراه یا سایر برنامه ها تجربه می شود(کارمیکند). شما همچنین ممکن است بازخورد، پاداش و سایر تقویت کننده هایی که بازیکنان می توانند دریافت کنند را شرح دهید. در نهایت، فکر کنید که آیا تصمیم خود را به پنج مرحله دیگر در فرآیند، به ویژه اهداف کسب و کار، متصل کرده اید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید