معرفی هک رشد و گیمیفیکیشن به عنوان ابزار آن(+اسلایدها)

شنبه 9 آبان کافه IT میزبان ارائه دوتا از بچه های انجمن گیمیفیکیشن با عنوان چطور با زدن استارتاپ به خاک سیاه نشینیم یا What Growth hack talks about? با ارائه ی امیرحسین ثقه...