انجمن گیمیفیکیشن ایران

آغاز به کار گروه مطالعه گیمیفیکیشن

به دلیل اینکه من خودم شخصا خیلی از پروژه های یک نفره رو به راحتی بستم و انگیزه ای برای ادامه اون نداشتم تصمیم گرفتم که با چند تن از دوستانم یک گروه مطالعه...