هفتمین اپیزود از فصل اول باشگاه گیمیفیکیشن

چگونه یک پروژه گیمیفیکیشن را برنامه ریزی کنیم ؟
تمرکز طراحی بر کار و عملیات باشد یا انسانهای مجری آن ؟