مقدمه و فصل اول کتاب Reality is broken

چرا بازی ها ما را خوشحال میکنند؟
برای فهمیدن جواب فصل اول کتاب reality is broken از نویسنده معروف خانم مک گونیگال که خودش طراح چندین بازیه رو بخونید