چهارچوب طراحی گیمیفیکشن کوین ورباخ

 چهارچوب طراحی گیمیفیکشن این چارچوب طراحی گیمیفیکشن توسط کوین وارباخ است. شما درمورد چهارچوپ طراحی گیمیفیکیشن  چی فکر می کنید؟ مراحل کار به ترتیب زیر هستند : –اهداف کسب و کار(بیزینس)را تعریف کنید. چراشما...