کارگاه گیمیفیکیشن از آشنایی تا طراحی (Gamification)

چرا در این کارگاه شرکت کنیم؟ اگر بخواهیم یک تعریف ساده از گیمیفیکیشن عنوان کنیم به استفاده از مکانیک بازی ها و جایزه ها درمواردی غیر از بازی ها برای افزایش اشتیاق و تحریک...