معرفی کتاب: سرگرمی و بازی در آموزش: اصول نظریه ها و راهبردهای اجرایی

حدود نیم قرن است که متخصصان آموزشی سعی بر آن دارند که نقش و کاربرد بازی و سرگرمی را در آموزش و یادگیری مورد مداقه قرار داده و ضمن شناسایی کارکردهای آن، زمینه نهادینه‌سازی...